REGULAMIN PROFEBOOK.COM

I Preambuła i definicje

§ 1. Profebook.com jest serwisem skierowanym do profesjonalistów, umożliwiający swoim Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji i doświadczeń, publikowanie i promocję informacji na swój temat, w tym także poprzez wykorzystywanie przez Profebook.com treści zamieszczonych przez Użytkowników w serwisie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 2. Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji Profebook.com, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych użytkowników Profebook.com.

§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)    Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin określający w szczególności warunki korzystania z serwisu Profebook.com, prawa i obowiązki Profebook oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Profebook z tytułu świadczenia usług, 

2)    Profebook - należy przez to rozumieć Profebook Sp. z o.o. z siedzibą w Kozach przy ul. Topolowej 25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000536697, NIP 9372672628, Regon 36037269400000, kapitał zakładowy 50.000 zł.

3)    Profebook.com - należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem www.profebook.com , którego właścicielem jest Profebook, 

4)    Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Profebook w ramach serwisu Profebook.com, 

5)    Profilu - należy przez to rozumieć miejsce w Profebook.com, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu, 

6)    Koncie - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych Profebook.com wpis, potwierdzający posiadanie statusu Użytkownika, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu Loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu, możliwość modyfikacji ustawień Konta,

7)    Loginie -  należy przez to rozumieć ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Może zostać on dobrany dobrowolnie z zastrzeżeniem § 23.

8)    Administratorach - należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Profebook, odpowiedzialne za prowadzenie Profebook.com, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

 

II Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 4.Użytkownikiem Profebook.com może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

§ 5.Osoba fizyczna może być Użytkownikiem Profebook.com, o ile: 

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo 

2) uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

§ 6.Konto osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej może założyć tylko i wyłącznie osoba uprawniona do tego przez tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do założenia konta w imieniu osoby, o której mowa powyżej.

§ 7.1.            Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

2. W przypadku braku lub cofnięcia zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu Użytkownik winien natychmiast usunąć swoje Konto, a ponadto zawiadomić Administratora o cofnięciu zgody.

§ 8. 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez Profebook w ramach Profebook.com. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 

3. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym. 

4. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez: 

1) samodzielne usunięcie Konta albo 

2) zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorom. 

5.       W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Administratorom zgodnie z § 8 ust. 4 pkt. 2), rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 72 godziny.

6.       Profebook, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, w tym działania na szkodę Profebook.com, może rozwiązać umowę poprzez usunięcie Konta Użytkownika przez Administratora. Usunięcie Konta następuje po upływie 72 godzin od bezskutecznego wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszeń. W tym czasie Konto Użytkownika zostanie zablokowane, tj. niewidoczne dla innych Użytkowników.

7.       W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Profebook lub działalności Profebook.com, Profebook uprawniony jest do wypowiedzenia Użytkownikowi umowy za tygodniowym okresem wypowiedzenia. Po upływie okresu wypowiedzenia dane Użytkowników zostaną usunięte. Profebook archiwizuje Dane gromadzone w ramach sewisu w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami. Profebook może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

8.       W przypadku, o którym mowa w pkt. 5-7, Użytkownikowi nie przysługują względem Profebook żadne roszczenia.

§ 9.1. Korzystanie z podstawowych usług Profebook.com jest bezpłatne. W szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji oraz publikowanie informacji o Użytkowniku w Profilu. 
2. Profebook zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Profebook.com. O odpłatności danej usługi Użytkownik zostanie poinformowany z 72 godzinnym wyprzedzeniem. Informacja o usłudze odpłatnej wyświetlana jest także w formie komunikatu bezpośrednio przed rozpoczęciem przez Użytkownika z jej korzystania. 
3. Użytkownik nie jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, za korzystanie z której za odpłatnością nie wyraził zgody.

§ 10.1. Profebook zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Profebook.com.

2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Użytkownikowi nie przysługują względem Profebook żadne roszczenia.

§ 11.Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej Profebook oraz partnerów handlowych Profebook, w szczególności reklam, w tym poprzez wyświetlanie ich w serwisie, na Profilu, Koncie Użytkowanika oraz otrzymywanie ich na wskazany w procesie rejestracji adres mailowy.

§ 12.Profebook.com, co do zasady,  ma charakter publiczny, tj. podawane i publikowane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika, z zastrzeżeniem Polityki prywatności i poziomu danych udostępnianych przez Użytkownika. Dane te są dostępne dla osób korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

§ 13.W celu korzystania z bezpłatnych usług świadczonych przez Profebook w ramach Profebook.com, konieczne jest założenie Konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowiązkowych, wpisanie kodu aktywującego oraz zapoznanie się i zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu.

§ 14.Profebook.com jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi

§ 15.Usługi określone w § 1. świadczone są między innymi poprzez: 
1) udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia publicznie dostępnego Profilu, 
2) udostępnienie Użytkownikowi możliwości członkostwa w grupach tematycznych oraz dyskusji na forum, 
3) umożliwienie Użytkownikowi wysyłania wiadomości prywatnych do innych Użytkowników, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie, 
4) umożliwienie Użytkownikowi tworzenia listy kontaktów poprzez opcję zapraszania i otrzymywania zaproszeń od innych Użytkowników.

 

III Rejestracja i Konto

§ 16. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem https://www.profebook.com

§ 17.1. W szczególności wymagane jest podanie następujących danych: imienia i nazwiska lub nazwy, adresu e-mail oraz hasła, a także wpisanie miejscowości, województwa oraz wybranie branży. Dane należy wprowadzać w polach profilu do tego przeznaczonych. Pola mogą zawierać tylko te dane do których zostały przeznaczone. Dane te są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Profebook, w tym w szczególności dla świadczenia usług, o których mowa w § 1 Regulaminu i będą wykorzystywane tylko w tym celu.

2. W przypadku braku lub usunięcia danych, o których mowa w pkt. 1, Administrator wezwie Użytkownika do ich uzupełnienia wyznaczając mu w tym celu 72 godzinny termin. Postanowienie § 8 pkt. 6 stosuje się odpowiednio.

3. Dla prawidłowego funkcjonowanie serwisu, niezbędnym jest udostępnienie przez Użytkownika jego lokalizacji. Udostępnienie lokalizacji następuje poprzez wskazanie miejscowości podczas rejestracji lub edycji profilu, przy czym Użytkownik może zaznaczyć opcję wyświetlenia aktualnego miejsca logowania do serwisu. W braku wskazania miejscowości, Profebook.com automatycznie określi dane lokalizacyjne Użytkownika. Na powyższe, w tym na pobieranie, wykorzystywanie i udostępnianie danych lokalizacyjnych, w celu określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik wyraża zgodę. 

§ 18. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu.

§ 19. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administratorzy mają prawo wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości. Postanowienie § 8 pkt. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 20. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administratorzy mogą dokonać ich weryfikacji i zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

§ 21. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Profebook.com. Profebook przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, stanowiącą Załącznik Nr 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 22. Zrealizowanie procedury rejestracji w Profebook.com, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który:

1) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,

2) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu,

3) potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym,

4) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach w skrzynce Profebook.com, przerwach technicznych w działaniu Profebook.com, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.

§ 23. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta lub zakładanie i posiadanie konta fikcyjnego, tj. zawierającego dane niezgodne z rzeczywistością, niedotyczącego tej osoby lub naruszającego prawa osób trzecich. Ponadto, login nie powinien jednoznacznie kojarzyć się z marką powszechnie znaną lub zarejestrowanym znakiem handlowym, co skutkowałoby wprowadzeniem w błąd innych Użytkowników odnośnie posiadacza Konta.

§ 24. Niedopuszczalne jest udostępnianie swojego Konta innym podmiotom lub korzystanie z Kont należących do innych podmiotów.

§ 25. Użytkownik jest obowiązany do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich przez osoby trzecie.

§ 26. W przypadku, o którym mowa w § 23 i 24, postanowienia § 8 pkt. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 27. Użytkownik upoważnia Profebook do dokonania zmian w Koncie Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu Profebook.com.

 

IV Korzystanie z usług Profebook świadczonych w ramach Profebook

§ 28. 1. W celu korzystania z wybranych usług oferowanych przez serwis Profebook.com konieczne może być zainstalowanie powszechnie dostępnego oprogramowania zewnętrznego (tzw. wtyczek). W przypadku braku zainstalowanego takiego oprogramowania, Serwis poinformuje o tym Użytkownika wraz z przekierowaniem na stronę internetową umożliwiającą jego pobranie.

2. Profebook zastrzega, że w przypadku niektórych usług dla korzystania z ich pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce internetowej obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz plików cookies (ciasteczek).

§ 29. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

§ 30. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za swoje działania podejmowane w ramach Profebook.com, w tym za zamieszczane komentarze, posty, materiały (strony www., grafiki, teksty, nagrania audi i wideo itp.), pliki hostowane i awatary, w szczególności w przypadku, gdy są one niezgodne z obowiązującym prawem oraz naruszają prawa i dobra osób trzecich.

§ 31. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Profebook.com. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. Postanowienia § 8 pkt. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 32. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do: 

1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Profebook.com oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, 

2) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, 

3) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność lub prawa innych Użytkowników, w tym zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to działanie prawem dozwolone, a także wykorzystywanie treści objętych ochroną własności intelektualnej, wykraczające poza dozwolony użytek, o którym mowa w Regulaminie, w szczególności w § 46, bez zgody Użytkownika, któremu ochrona prawna przysługuje.

§ 33. Zabrania się umieszczania w Profebook.com i rozpowszechniania za jego pośrednictwem: 

1) oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,

2) oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych, lub innego tego typu oprogramowania,

3) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej

4) naruszania dóbr osobistych innych osób, w tym Użytkowników.

5) treści objętych prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej bez zgody autora lub osoby, której przysługują prawa do tych treści,

§ 34. Zamieszczanie w Profebook treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratorów. Postanowienia § 8 pkt. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 35. Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia przedstawiające jego osobę, logo, znak towarowy lub inny znak graficzny, w sposób umożliwiający jego rozpoznanie. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w serwisie Profebook.com. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju tworów graficznych bez wymaganego zezwolenia. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Profebook.com. Postanowienia § 8 pkt. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 36. Użytkownik ma prawo zablokować możliwość wysyłania mu wiadomości prywatnych oraz zaproszeń przez dowolnie wybranego innego Użytkownika, z wyłączeniem Administratorów.

§ 37. Zabrania się wykorzystywania usług Profebook.com, w szczególności wiadomości prywatnych, do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.

§ 38.1. Wiadomości prywatne i zaproszenia od Użytkownika po raz pierwszy oznaczonego przez system antyspamowy jako „spamera”, tj. osobę wysyłającą niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne o jednakowej treści do nieznanych osób, przez 7 dni od takiego oznaczenia kierowane będą automatycznie do katalogu "Spam". 

2. Każde kolejne oznaczenie Użytkownika jako spamera skutkować będzie wydłużeniem restrykcji określonej w pkt. 1. o dodatkowe 7 dni. 

3. Wysyłanie spamu w sposób szczególnie uciążliwy dla innych Użytkowników może skutkować usunięciem Konta. Postanowienia § 8 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 39. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy zanim zgłosi problem lub zada pytanie Administratorowi.

 

V Korzystanie z grup tematycznych

§ 40. Każdy Użytkownik po zakończeniu procesu rejestracji zostaje automatycznie przypisany do tzw. grup domyślnych (takich jak branża, firma itp.). Członkostwo w tych grupach jest całkowicie dobrowolne i można z niego w każdej chwili zrezygnować.

§ 41. Każdy Użytkownik może założyć grupę tematyczną.

§ 42. Założyciel grupy tematycznej: 

1) jest zobowiązany do dbania o jej rozwój, na przykład poprzez inicjowanie dyskusji, wysyłanie biuletynów oraz zapraszanie swoich znajomych, 

2) jest zobowiązany do kontrolowania przestrzegania Regulaminu przez członków grupy, 

3) ma prawo usuwać dowolnie wybrane treści zamieszczane przez członków grupy bez podania przyczyny, 

4) ma prawo usuwać z grupy dowolnie wybranych członków bez podania przyczyny, 

5) ma prawo zablokować dowolnie wybranemu Użytkownikowi dostęp do grupy, 

6) może mianować i odwoływać moderatorów grupy, 

7) może wysyłać informacje do członków grupy.

§ 43. Prowadzenie grupy przez Założyciela lub Moderatora jest nieodpłatne, a Użytkownikom nie przysługują żadne roszczenia względem Profebook z tego tytułu.

§ 44. W przypadku niewywiązywania się przez Użytkownika z obowiązków założyciela grupy, Administratorzy, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń, wyznaczając mu w tym celu 72 godzinny termin, uprawnieni są do pozbawienia Użytkownika prawa do zarządzania grupą. Prawo do zarządzania taką grupą może zostać przekazane innemu Użytkownikowi lub grupa może zostać usunięta.

§ 45. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Profebook z zachowaniem zasad kultury wypowiedzi, powstrzymywania się od formułowania obraźliwych komentarzy i wypowiedzi oraz unikania innych nagannych zachowań. Oceny wypowiedzi w sposób jednostronny dokonują Administratorzy lub osoby przez nich wyznaczone. Wypowiedzi o charakterze sprzecznym z zasadami współżycia społecznego zostaną niezwłocznie usunięte przez Administratorów. Postanowienia § 8 pkt. 6 stosuje się odpowiednio.

 

VI Prawa autorskie

§ 46. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w Profebook.com wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku pozostającego w związku i na czas korzystania przez nich z serwisu.

§ 47. Poprzez zamieszczenie treści w serwisie Profebook.com Użytkownik udziela Profebook, na czas nieoznaczony, nieodpłatnej licencji niewyłącznej (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. nr 80, poz. 204 z 2000 r. z późn. zm.) na:

  1. zamieszczanie utworów Użytkowników w serwisie Profebook.com oraz innych serwisach internetowych powiązanych z serwisem Profebook.com w sieci Internet, sieci mobilnej, a także w innych mediach wydawanych przez Profebook lub osoby trzecie związane z Profebook na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. nr 80, poz. 204 z 2000r. z późn. zm.)
  2. dokonywanie opracowań zawartości oraz na korzystanie z tych opracowań i rozporządzanie nimi,
  3. wykorzystywanie zamieszczonych treści w celach promocji i reklamy Profebook.com oraz innych usług dostępnych w sieciach teleinformatycznych,

§ 48. Użytkownik udzielając licencji w zakresie, określonym w § 47 Regulaminu, pozostaje wyłącznym podmiotem przysługujących mu praw autorskich do zamieszczanych przez Użytkownika utworów. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości stwierdza się, iż korzystanie przez serwis Profebook.com z utworów zamieszczonych przez Użytkowników jest równoznaczne z udzieleniem Profebook.com przez Użytkownika nieodpłatnej licencji niewyłącznej, na czas nieokreślony i nieograniczonej terytorialnie (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U., nr 80, poz. 204 z 2000 r. z późn. zm.). Profebook.com ma prawo do udzielenia sublicencji osobom trzecim w związku ze świadczeniem usług określonych w § 47. Udzielenie licencji następuje z chwilą zamieszczenia treści w serwisie.

§ 49.1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność, iż zamieszczone przez niego materiały nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

2. W przypadku naruszenia praw autorskich przysługujących osobom trzecim, każdy Użytkownik, który dowiedział się o tym fakcie jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania  Administratora serwisu Profebook.com o każdym przypadku ich naruszenia.

3. Profebook.com prowadzi przejrzystą politykę w zakresie praw autorskich. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści naruszających prawa autorskie osób trzecich, Profebook.com niezwłocznie wzywa Użytkownika do ich usunięcia, a w przypadku braku usunięcia w ciągu 72 godzin od wezwania, Profebook.com usuwa treści zamieszczone bez zgody osoby uprawnionej. Postanowienia § 8 pkt. 6 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się z decyzją Profebook w przedmiocie usunięcia treści zamieszczonych przez niego, w trybie o którym mowa powyżej, przysługuje mu prawo odwołania się od decyzji Profebook w ciągu 72 godzin od ich usunięcia. Rozpoznanie odwołania nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, chyba że szczególne okoliczności przemawiać będą za wydłużeniem tego terminu. Profebook niezwłocznie poinformuje Użytkownika o wydłużeniu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

 

VII Odpowiedzialność

§ 50. Profebook nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów oraz informacji umieszczonych w Profebook.com przez Użytkownika. Informacje i wypowiedzi  zamieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców i właściciela serwisu Profebook.com.

§ 51. Profebook nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną przewidzianą w odpowiednich przepisach.

§ 52. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Profebook.com, w szczególności poprzez podanie nieprawdziwych danych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, zastrzeżonej lub chronionej prawem, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 53.1. Profebook dokłada wszelkich starań, aby serwis był bezpieczny i przyjazny dla Użytkowników, jednak nie gwarantuje działania serwisu w sposób bezbłędny oraz nieprzerwany, oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku awarii serwera, które powstały bez winy Profebook.

2. Odpowiedzialność Profebook za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.

§ 54. Profebook.com nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika..

§ 55. Profebook nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, o których mowa w § 6, w przypadku gdy nie byli oni uprawnieni do założenia Konta dla Użytkownika. Postanowienia § 30 stosuje się odpowiednio. Postanowienia § 8 pkt. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 56. W przypadku otrzymania przez Profebook urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Profebook nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§ 57.1. Profebook nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Profebook.com z przyczyn niezależnych od Profebook, w tym za wadliwe działanie programów, o których mowa w § 28 ust. 1 niniejszego regulaminu, ponosi dostawca oprogramowania zgodnie z licencją ich użytkowania.

2. Profebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przekierowywanie obcych informacji i za obce treści, które Profebook przekazuje lub do których odsyła. Za zawartość stron, na które Profebook odsyła w sposób pośredni lub bezpośredni odpowiadają wydawcy tych stron.

 

VIII Reklamacje

§ 58. Zakłócenia w funkcjonowaniu Profebook.com, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Profebook.com mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego do profilu Pomoc Profebook.

§ 59. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Profebook w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, rozpatrzenie reklamacji przez Profebook może polegać na wskazaniu stosownych postanowień Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa, bądź na odesłaniu do kwestii opisanych w panelu Pomocy.

§ 60. W przypadku świadczenia przez Użytkowników usług za pośrednictwem Profebook.com, Profebook nie jest obowiązany do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Uzytkowników związanych z tymi usługami, w tym do przekazywania takich reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za jej rozpatrzenie.

 

X Przepisy przejściowe i końcowe

§ 59. Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim (Rzeczpospolita Polska). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją oryginalną a jej przekładem, obowiązuje wersja w języku polskim.
§ 60. Profebook zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Użytkownik zostanie powiadomiony o każdorazowej zmianie Regulaminu.
§ 61. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Kliknięcie formuły "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z nowym brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuję go w całości." oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym z Profebook na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu.
§ 62. W braku akceptacji Regulaminu w nowym brzmieniu, Użytkownik niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Administratora. W takim przypadku umowa rozwiązuje się po upływie 7 dni od dnia powiadomienia. Z chwilą rozwiązania Konto Użytkownika zostaje usunięte. W okresie 7 dni, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Konto Użytkownika zostaje zablokowane, tj. niewidoczne dla pozostałych Użytkowników; Użytkownik posiada dostęp do Konta.
§ 63. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2015 r.
§ 64. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
§ 65. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Profebook a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
§ 66. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Profebook a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Profebook.
§ 67. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku ustalenia istnienia postanowienia naruszającego te uprawnienia, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ,ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), a ponadto przepisy prawa unijnego.
§ 68. Aktualna treść Regulaminu jest publikowana w serwisie Profebook oraz dostarczana nieodpłatnie Użytkownikowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
§ 69. Korzystanie z serwisu Profebook oznacza akceptację Regulaminu.
§ 70. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część:
a) Załącznik nr 1 Polityka Ochrony Prywatności,

b) Załącznik nr 2 Zagrożenia Związane z Korzystaniem z Usług oraz Środki Techniczne Dostępne Użytkownikom w Celu Ich Zminimalizowania

Załącznik nr 1

Polityka Ochrony Prywatności

 

§ 1.Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Profebook Sp. z o.o. z siedzibą w Kozach przy ul. Topolowej 25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000536697, NIP 9372672628, Regon 36037269400000. Profebook przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika Profebook przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym Profebook.com, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Profebook w celach statystycznych i marketingowych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

§ 2.Profebook przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności Profebook.com, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

§ 3.Dane, materiały lub wypowiedzi Użytkownika mogą być przetwarzane przez Profebook lub innych Użytkowników na potrzeby prowadzonej rekrutacji, w kampaniach reklamowych i promocyjnych Profebook.com, zawierania współpracy pomiędzy Użytkownikami, otrzymywania od Profebook informacji handlowych oraz wykorzystywania  ich w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu, w tym reklamowych, promocyjnych, rekrutacyjnych.

 

Zasady podstawowe

§ 4.Przykładamy ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników Profebook.com. Profebook, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej Spółce danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych Profebook.com są udostępniane wszystkim zainteresowanym. 

Serwis Profebook.com ma charakter otwarty. Jedną z głównych usług serwisu jest możliwość publikowania i rozpowszechniania informacji o Użytkowniku, w związku z czym jego dane są powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, chyba że Użytkownik w ustawieniach Konta zastrzegł inny poziom dostępności swoich danych i nie chce, aby były dostępne dla innych (patrz: "Poziomy prywatności"). 
 

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz Cookies

§ 5.Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Profebook.com wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Profebook.com używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez Użytkowników. 

§ 6.Dane wymagane podczas rejestracji: 

W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących swoich danych: imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej (login), hasła, województwa i miejscowości zamieszkania oraz wygenerowanego jednorazowo kodu aktywującego Konto. Obowiązkowe jest również podanie danych z przynajmniej jednej z następujących kategorii: miejsce pracy, "Twój profesjonalny opis". 

§ 7.Dane ujawniane w Profilu: W Profilu wyświetlane są wszystkie dane podane podczas rejestracji, z wyłączeniem daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej (Loginu), hasła oraz kodu aktywującego konto. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Użytkownika opcjonalnie, w szczególności lista kontaktów, lista grup, do których należy dany Użytkownik oraz lista wypowiedzi danego Użytkownika na forach.

§ 8.Dla prawidłowego funkcjonowanie serwisu, niezbędnym jest udostępnienie przez Użytkownika jego lokalizacji. Udostępnienie lokalizacji następuje poprzez wskazanie miejscowości podczas rejestracji lub edycji profilu, przy czym Użytkownik może zaznaczyć opcję wyświetlenia aktualnego miejsca logowania do serwisu. W braku wskazania miejscowości, Profebook.com automatycznie określi dane lokalizacyjne Użytkownika. Na powyższe, w tym na pobieranie, wykorzystywanie i udostępnianie danych lokalizacyjnych, w celu określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik wyraża zgodę.

 

 

Poziomy prywatności

§ 9.W Profilu wyświetlane są wszystkie dane podane podczas rejestracji, z wyłączeniem daty Użytkownik może wybrać w ustawieniach Konta wybrane poziomy widoczności swoich danych dla innych Użytkowników.

 

Treści zamieszczane przez Użytkowników

§ 10.Komentarze oraz wiadomości zamieszczane na forach lub grupach publicznych widoczne są dla wszystkich. Wiadomości zamieszczane na grupach prywatnych widoczne są jedynie dla członków tych grup oraz dla Administratorów. Wiadomości prywatne przesyłane innym Użytkownikom widoczne są jedynie dla tych Użytkowników.

 

Przechowywanie i ochrona informacji

§ 11.Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Profebook (administratora danych).

 

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.

§ 12.Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w Profebook.com został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 

W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa Profebook.com może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych), ale wyłącznie na pisemny wniosek (lub na podstawie umowy o współpracy z Profebook.com w tym zakresie). Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do treści/produktu/usługi. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. Profebook.com może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta elektroniczna kierowana do Profebook.com jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych. Użytkownik jest świadomy, iż jego dane mogą być wysyłane do krajów trzecich, tj. do krajów, w których aktualnie znajdują się serwery Profebook.com, na co wyraża zgodę.

 

Odsyłacze do innych stron internetowych

§ 13.Profebook nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w Profebook.com. Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Profebook.com odsyłacz.

 

Informacje wysyłane do Użytkownika

§ 14.Profebook zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w Profebook.com. Profebook może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

 

Specjalne postanowienia dotyczące użytkowników spoza Polski

§ 15.Profebook dąży, przy poszanowaniu praw lokalnych, do stworzenia globalnej społeczności, gdzie wszystkich Użytkowników obowiązywać będą  te same standardy. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie danych osobowych do Polski lub innego kraju i przetwarzanie ich zgodnie z obowiązującym prawem, jak również zobowiązuje się respektować polski porządek prawny.

Załącznik Nr 2

Zagrożenia Związane z Korzystaniem z Usług Oraz Środki Techniczne Dostępne Użytkownikom w Celu ich Zminimalizowania

 

 Wirus komputerowy – program komputerowy, który w sposób celowy powiela się bez zgody użytkownika. Wirus komputerowy do swojej działalności wymaga nosiciela w postaci programu komputerowego, poczty elektronicznej itp. Wirusy wykorzystują słabość zabezpieczeń systemów komputerowych lub właściwości systemów oraz niedoświadczenie i beztroskę użytkowników.

 Złośliwe oprogramowanie , malware (z ang. malicious software ) - aplikacje, skrypty i ingerencje mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do użytkownika komputera.

 Robaki – wirusy rozmnażające się tylko przez sieć. Nie potrzebują programu "żywiciela" tak jak typowe wirusy. Często powielają się pocztą elektroniczną.

 Trojan – Ukrywa się pod nazwą lub w części pliku, który użytkownikowi wydaje się pomocny. Oprócz właściwego działania pliku zgodnego z jego nazwą, trojan wykonuje operacje w tle szkodliwe dla użytkownika np. otwiera port komputera, przez który może być dokonany atak hakera.

 Backdoor – przejmuje kontrolę nad zainfekowanym komputerem umożliwiając wykonanie na nim czynności administracyjnych łącznie z usuwaniem i zapisem danych. Podszywa się pod pliki i programy, z których często korzysta użytkownik. Umożliwia intruzom administrowanie systemem operacyjnym poprzez Internet. Wykonuje zadania wbrew wiedzy i woli ofiary.

 Spyware – oprogramowanie zbierające informacje o osobie fizycznej lub prawnej bez jej zgody. Występuje często jako dodatkowe i ukryte komponenty większego programu, odporne na usuwanie i ingerencję użytkownika. Spyware zmienia wpisy do rejestru systemu operacyjnego i ustawienia użytkownika. Potrafi pobierać i uruchamiać pliki pobrane z sieci.

 Exploit – kod umożliwiający zdalne przejęcie kontroli nad komputerem poprzez sieć, wykorzystując do tego celu dziury w programach i systemach operacyjnych.

 Root kit – jedno z najniebezpieczniejszych narzędzi hakerskich. Podstawowym zadaniem rootkita jest ukrywanie procesów określonych przez hakera, a zmierzających do przejęcia kontroli nad komputerem użytkownika.

 Keylogger –  Odczytuje i zapisuje wszystkie naciśnięcia klawiszy użytkownika. Dzięki temu adresy, kody, cenne informacje mogą dostać się w niepowołane ręce.

 Dialery – programy łączące się z siecią przez inny numer dostępowy niż wybrany przez użytkownika. Dialery szkodzą tylko posiadaczom modemów telefonicznych analogowych i cyfrowych ISDN.

 SQL/URL injection – forma ataku na bazę danych poprzez stronę WWW i komendy języka SQL. Służy wyciąganiu informacji z bazy danych niedostępnych dla zwykłego użytkownika. Atakujący może zmodyfikować zapytanie kierowane do bazy danych poprzez modyfikację adresu URL o nieautoryzowane polecenia języka SQL.

 

 Obrona przed szkodliwym oprogramowaniem:

 instalacja oprogramowania antywirusowego, włączona zapora sieciowa (firewall)

 aktualizacja oprogramowania

 nie otwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia

 czytanie okien instalacyjnych aplikacji

 wyłączenie makr w MS Excel i Word

 regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym

 przy płatnościach drogą elektroniczną upewnienie się że transmisja danych będzie szyfrowana