POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

§ 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Profebook Sp. z o.o. z siedzibą w Kozach przy ul. Topolowej 25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000536697, NIP 9372672628, Regon 36037269400000. Profebook przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika Profebook przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym Profebook.com, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Profebook w celach statystycznych i marketingowych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.
§ 2. Profebook przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności Profebook.com, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.
§ 3. Dane, materiały lub wypowiedzi Użytkownika mogą być przetwarzane przez Profebook lub innych Użytkowników na potrzeby prowadzonej rekrutacji, w kampaniach reklamowych i promocyjnych Profebook.com, zawierania współpracy pomiędzy Użytkownikami, otrzymywania od Profebook informacji handlowych oraz wykorzystywania  ich w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu, w tym reklamowych, promocyjnych, rekrutacyjnych.

Zasady podstawowe
§ 4. Przykładamy ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników Profebook.com. Profebook, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej Spółce danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych Profebook.com są udostępniane wszystkim zainteresowanym.
Serwis Profebook.com ma charakter otwarty. Jedną z głównych usług serwisu jest możliwość publikowania i rozpowszechniania informacji o Użytkowniku, w związku z czym jego dane są powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, chyba że Użytkownik w ustawieniach Konta zastrzegł inny poziom dostępności swoich danych i nie chce, aby były dostępne dla innych (patrz: "Poziomy prywatności").

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz Cookies
§ 5. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Profebook.com wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Profebook.com używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez Użytkowników.
§ 6. Dane wymagane podczas rejestracji:
W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących swoich danych: imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej (login), hasła, województwa i miejscowości zamieszkania oraz wygenerowanego jednorazowo kodu aktywującego Konto. Obowiązkowe jest również podanie danych z przynajmniej jednej z następujących kategorii: miejsce pracy, "Twój profesjonalny opis".
§ 7. Dane ujawniane w Profilu: W Profilu wyświetlane są wszystkie dane podane podczas rejestracji, z wyłączeniem daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej (Loginu), hasła oraz kodu aktywującego konto. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Użytkownika opcjonalnie, w szczególności lista kontaktów, lista grup, do których należy dany Użytkownik oraz lista wypowiedzi danego Użytkownika na forach.
§ 8. Dla prawidłowego funkcjonowanie serwisu, niezbędnym jest udostępnienie przez Użytkownika jego lokalizacji. Udostępnienie lokalizacji następuje poprzez wskazanie miejscowości podczas rejestracji lub edycji profilu, przy czym Użytkownik może zaznaczyć opcję wyświetlenia aktualnego miejsca logowania do serwisu. W braku wskazania miejscowości, Profebook.com automatycznie określi dane lokalizacyjne Użytkownika. Na powyższe, w tym na pobieranie, wykorzystywanie i udostępnianie danych lokalizacyjnych, w celu określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik wyraża zgodę.

Poziomy prywatności
§ 9. W Profilu wyświetlane są wszystkie dane podane podczas rejestracji, z wyłączeniem daty Użytkownik może wybrać w ustawieniach Konta wybrane poziomy widoczności swoich danych dla innych Użytkowników.

Treści zamieszczane przez Użytkowników
§ 10. Komentarze oraz wiadomości zamieszczane na forach lub grupach publicznych widoczne są dla wszystkich. Wiadomości zamieszczane na grupach prywatnych widoczne są jedynie dla członków tych grup oraz dla Administratorów. Wiadomości prywatne przesyłane innym Użytkownikom widoczne są jedynie dla tych Użytkowników.

Przechowywanie i ochrona informacji
§ 11. Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Profebook (administratora danych).

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.
§ 12. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w Profebook.com został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa Profebook.com może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych), ale wyłącznie na pisemny wniosek (lub na podstawie umowy o współpracy z Profebook.com w tym zakresie). Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do treści/produktu/usługi. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. Profebook.com może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta elektroniczna kierowana do Profebook.com jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych. Użytkownik jest świadomy, iż jego dane mogą być wysyłane do krajów trzecich, tj. do krajów, w których aktualnie znajdują się serwery Profebook.com, na co wyraża zgodę.

Odsyłacze do innych stron internetowych
§ 13. Profebook nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w Profebook.com. Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Profebook.com odsyłacz.


Informacje wysyłane do Użytkownika
§ 14. Profebook zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w Profebook.com. Profebook może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

Specjalne postanowienia dotyczące użytkowników spoza Polski
§ 15. Profebook dąży, przy poszanowaniu praw lokalnych, do stworzenia globalnej społeczności, gdzie wszystkich Użytkowników obowiązywać będą  te same standardy. Użytkownikwyraża zgodę na przesyłanie danych osobowych do Polski lub innego kraju i przetwarzanie ich zgodnie z obowiązującym prawem, jak również zobowiązuje się respektować polski porządek prawny.